කෘෂිකාර්මික දාම

  • Agricultural Chains, Type S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    කෘෂිකාර්මික දාම, S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    "S" වර්ගයේ වානේ කෘෂිකාර්මික දාමයන් නාස්ති කරන ලද පැති තහඩුවක් ඇති අතර ඒවා බොහෝ විට බීජ සරඹ, අස්වනු නෙලීමේ උපකරණ සහ විදුලි සෝපාන මත දක්නට ලැබේ. අපි එය සම්මත දාමයකින් පමණක් නොව, කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍ර අතහැර දමා ඇති සමහර කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දීම සඳහා සින්ක් ආලේප කර ඇත. වාත්තු වෙන් කළ හැකි දාමය වෙනුවට 'S" ශ්‍රේණියේ දාමයක් යෙදීම සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්ව ඇත.