ද්විත්ව තාර වාහක දාම

  • ISO Standard SS Double Pitch Conveyor Chains

    ISO සම්මත SS ද්විත්ව පිච් වාහක දාම

    ANSI සිට ISO සහ DIN ප්‍රමිතීන්, ද්‍රව්‍ය, වින්‍යාස කිරීම් සහ තත්ත්ව මට්ටම් දක්වා ඉහළ ගුණාත්මක ද්විත්ව තණතීරු රෝලර් දාමවල සම්පූර්ණ පෙළක් අප සතුව ඇත. අපි මෙම දාම අඩි 10 පෙට්ටිවල, අඩි 50 රීල්වල සහ අඩි 100 රීල්වල සමහර ප්‍රමාණවල ගබඩා කර තබමු, ඉල්ලීම මත දිග කෙඳිවලට අභිරුචි කැපීම සැපයිය හැකිය. කාබන් වානේ ද්‍රව්‍ය තිබේ.