ප්ලාස්ටික් දාම

  • SS Plastic Chains with Rollers in POM/PA6 Material

    POM/PA6 ද්‍රව්‍යයේ රෝලර් සහිත SS ප්ලාස්ටික් දාම

    සම්මත ශ්‍රේණිවලට වඩා හොඳ විඛාදන ප්‍රතිරෝධයක් සඳහා අල්ෙපෙනති සහ පිටත සබැඳි සඳහා SS සහ අභ්‍යන්තර සබැඳි සඳහා විශේෂ ඉංජිනේරු ප්ලාස්ටික් (matte white, POM හෝ PA6) භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, උපරිම අවසර ලත් භාරය සම්මත ශ්‍රේණි දාමයට වඩා 60% ක් බව තෝරාගැනීමේදී උපදෙස් දෙන්න.