පුවත්

 • Company news

  සමාගම් පුවත්

  සමාගම් පුවත් වසර 20කට වැඩි දියුණුවකින් පසු, සමාගම දාම කර්මාන්තයෙන් ආරම්භ කර නිෂ්පාදන දියුණු කරන ලදී...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Products information

  නිෂ්පාදන තොරතුරු

  නිෂ්පාදන තොරතුරු කොටස් මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත. මෙම වර්ගයේ මල නොබැඳෙන වානේ දාමය ආහාර සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Professional aspects

  වෘත්තීය අංශ

  වෘත්තීය අංශයන් සමාගම දාම නිෂ්පාදන වලින් ආරම්භ කර sprockets, Puleys, ta... වැනි සම්ප්‍රේෂණ කොටස් දක්වා දියුණු විය.
  වැඩිදුර කියවන්න