සෘජු තහඩුවක් සහිත කෙටි තාර නිරවද්‍ය රෝලර් දාමය (AB ශ්‍රේණිය)