වාහක දාම (RF ශ්‍රේණි)

  • SS RF Type Conveyor Chains, and with Attachements

    SS RF වර්ගයේ වාහක දාම, සහ ඇමුණුම් සමඟ

    SS RF වර්ගයේ වාහක දාමයන් නිෂ්පාදනයේ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, ඉහළ සහ අඩු උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය, පිරිසිදු කිරීම සහ යනාදිය ඇත. එය තිරස් ප්‍රවාහනය, ආනතිය ප්‍රවාහනය, සිරස් ප්‍රවාහනය වැනි බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා කළ හැකිය. එය ආහාර යන්ත්‍රෝපකරණ, ඇසුරුම් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ යනාදිය ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන මාර්ග සඳහා සුදුසු වේ.