වාහක චියන්(Z ශ්‍රේණි)

  • SS Z Series Conveyor Chains with Different Kinds of Roller in SS/POM/PA6

    SS/POM/PA6 හි විවිධ ආකාරයේ රෝලර් සහිත SS Z ශ්‍රේණි වාහක දාම

    ප්‍රවාහන දාම කර්මාන්තයේ සන්දර්භය තුළ, GL විසින් DIN 8165 සහ DIN 8167 ප්‍රමිතීන්ට අනුව විවිධ දාමයන් මෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිෂ්පාදනය කරන ලද අඟල් වල මාදිලි සහ ඉතා විවිධ වූ විශේෂ අනුවාද සපයයි. බුෂිං දම්වැල් සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව අඩු දුර ප්‍රවාහනය කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා වේ