වාහක දාම (ZE ශ්‍රේණි)

  • SS ZE Series Conveyor Chains with Rollers in SS,POM, PA6

    SS, POM, PA6 හි රෝලර් සහිත SS ZE ශ්‍රේණි වාහක දාම

    ඉදිරිපත් කරන ලද වාහක දිගු තාර දාමයට කාර්මික භාණ්ඩ එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට මාරු කිරීම සඳහා ඉතා පුළුල් ලෙස නඩු පවරා ඇත. පිටත රෝලර් විෂ්කම්භය සම්බන්ධක තහඩුවේ උසට වඩා කුඩා වන අතර, බාල්දි සෝපානය සහ ප්‍රවාහ වාහක සඳහා භාවිතා වේ.