කොළ දාම (AL, BL, LL මාලාව)

  • Leaf Chains, including AL Series, BL Series, LL Series

    AL Series, BL Series, LL Series ඇතුළුව කොළ දාම

    කොළ දාම ඒවායේ කල්පැවැත්ම සහ ඉහළ ආතන්ය ශක්තිය සඳහා ප්රසිද්ධය. ඒවා මූලික වශයෙන් ෆෝක්ලිෆ්ට්, ලිෆ්ට් ට්‍රක් සහ ලිෆ්ට් මාස්ට් වැනි සෝපාන උපාංග යෙදුම්වල භාවිතා වේ. මෙම වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන දම්වැල් මඟ පෙන්වීම සඳහා ස්ප්‍රොකට් වෙනුවට ෂීව් භාවිතයෙන් අධික බර එසවීම සහ සමතුලිත කිරීම හසුරුවයි. රෝලර් දාමය හා සසඳන විට පත්‍ර දාමයේ ඇති ප්‍රධාන වෙනසක් නම්, එය ඉහළ එසවුම් ශක්තියක් සපයන, ගොඩගැසූ තහඩු සහ අල්ෙපෙනති මාලාවකින් පමණක් සමන්විත වීමයි.