සීනි මෝල් දාම

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    සීනි මෝල් දාම, සහ ඇමුණුම් සමඟ

    සීනි කර්මාන්තයේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ, උක් ප්රවාහනය, යුෂ නිස්සාරණය, අවසාදිත හා වාෂ්පීකරණය සඳහා දම්වැල් භාවිතා කළ හැකිය. ඒ අතරම, ඉහළ ඇඳුම් සහ ශක්තිමත් විඛාදන තත්ත්වයන් දාමයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා ඉහළ අවශ්‍යතා ද ඉදිරිපත් කරයි. එසේම, මෙම දම්වැල් සඳහා අපට බොහෝ ආකාරයේ ඇමුණුම් තිබේ.