සම්ප්‍රේෂණ දාම (A,B ශ්‍රේණි)

  • A/B Series Roller Chains, Heavy Duty, Straight Plate, Double Pitch

    A/B ශ්‍රේණියේ රෝලර් දාම, බර රාජකාරි, සෘජු තහඩුව, ද්විත්ව තණතීරුව

    අපගේ පුළුල් පරාසයක දාමයට සෘජු පැති තහඩු සහිත රෝලර් දාමය (තනි, ද්විත්ව සහ ත්‍රිත්ව) වැනි වඩාත් ජනප්‍රිය මාදිලි ඇතුළත් වේ, බර ශ්‍රේණි සහ වඩාත්ම ඉල්ලූ වාහක දාම නිෂ්පාදන, කෘෂිකාර්මික දාමය, නිහඬ දාමය, කාල දාමය, සහ බොහෝ නාමාවලියෙහි දැකිය හැකි වෙනත් වර්ග. ඊට අමතරව, අපි ඇමුණුම් සහ පාරිභෝගික ඇඳීම් සහ පිරිවිතරයන් සමඟ දාමය නිෂ්පාදනය කරමු.