වාහක දාම (M ශ්‍රේණි)

  • SS M Series Conveyor Chains,and with Attachments

    SS M ශ්‍රේණි වාහක දාම, සහ ඇමුණුම් සමඟ

    M ශ්‍රේණිය වඩාත් විශ්වීය වශයෙන් භාවිතා වන යුරෝපීය ප්‍රමිතිය බවට පත්ව ඇත. මෙම ISO දාමය SSM20 සිට SSM450 දක්වා පවතී. එබැවින් මෙම මාලාව බොහෝ යාන්ත්‍රික හැසිරවීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලනු ඇත. මෙම දාමය, DIN 8165 හා සැසඳිය හැකි වුවද, අනෙකුත් නිරවද්‍ය රෝලර් දාම ප්‍රමිතීන් සමඟ හුවමාරු කළ නොහැක. සම්මත, විශාල හෝ ෆ්ලැන්ජ් සහිත රෝලර් සමඟ ලබා ගත හැකි එය දැව ප්‍රවාහනයේදී එහි බුෂ් ආකාරයෙන් බහුලව භාවිතා වේ. කාබන් වානේ ද්‍රව්‍ය තිබේ.