බෝල්ට්-ඔන්-හබ්ස්

  • Bolt-On-Hubs, Type SM, BF per GG22 Cast Iron

    Bolt-On-Hubs, Type SM, BF per GG22 වාත්තු යකඩ

    බෝල්ට්-ඔන් හබ් BF සහ SM වර්ගය ඇතුළුව ටේපර් පඳුරු භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
    පතුවළට තදින් සවි කළ යුතු විදුලි පංකා රොටර්, ප්‍රේරක, උද්ඝෝෂක සහ වෙනත් උපාංග සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා පහසු විසඳුමක් ඒවා සපයයි.