වානේ පයින්ට් දාම

  • Pintle Chains, type 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    Pintle Chains, වර්ගය 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    ස්ප්රේඩර්, පෝෂක පද්ධති, පිදුරු හැසිරවීමේ උපකරණ සහ ඉසින පෙට්ටිය වැනි පුළුල් පරාසයක යෙදුම් සඳහා වාහක දාමයක් ලෙස වානේ පයින්ට්ල් දාමය නිර්දේශ කරනු ලැබේ, සහ සීමිත භාවිතයේදී, බල සම්ප්‍රේෂණ දාමය ලෙස. මෙම දාම අපිරිසිදු පරිසරයක යෙදිය හැකිය.