යතුරුපැදි දාම

  • Motorcycle Chians, including Standard, Reinforced,O-ring, X-ring type

    යතුරුපැදි චියන්ස්, සම්මත, ශක්තිමත් කරන ලද, O-ring, X-ring වර්ගය ඇතුළුව

    X-Ring Chains දිගු ආයු කාලයක් සහ අවම නඩත්තුවක් සහතික කරන පින් සහ බුෂ් අතර ස්ථිර ලිහිසි මුද්‍රා තැබීම සිදු කරයි. ඝන බුෂිං, උසස් තත්ත්වයේ පින් ද්‍රව්‍ය සහ 4-පැති රිවට් කිරීම, සම්මත සහ ශක්තිමත් කරන ලද X-Ring දාමයන් සමඟ. නමුත් සියලුම යතුරුපැදි පරාසයන් ආවරණය වන පරිදි ඊටත් වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් ඇති බැවින් ශක්තිමත් කරන ලද X-Ring දාම නිර්දේශ කරන්න.