සර්ෆ්ලෙක්ස් කප්ලිං

  • Surflex Couplings with EPDM/HYTREL Sleeve

    EPDM/HYTREL Sleeve සමග Surflex Couplings

    Surflex Endurance coupling හි සරල සැලසුම එකලස් කිරීමේ පහසුව සහ විශ්වසනීය කාර්ය සාධනය සහතික කරයි. ස්ථාපනය හෝ ඉවත් කිරීම සඳහා විශේෂ මෙවලම් අවශ්ය නොවේ. Surflex Endurance කප්ලිං විවිධ යෙදුම්වල භාවිතා කළ හැක.