එස්එම් ස්පේසර් කප්ලිං

  • SM Spacer Couplings,Type SM12~SM35

    SM Spacer Couplings, SM12~SM35 වර්ගය

    GL SM ශ්‍රේණියේ Spacers, F Series Tyre Couplings සහ MC Cone Ring Couplings සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැකි අතර, රියදුරු හෝ ධාවනය වන යන්ත්‍රයේ සවි කිරීම්වලට බාධා නොකර රිය පැදවීම හෝ ධාවනය වන පතුවළ චලනය කිරීමට හැකි වීමෙන් නඩත්තුව වඩාත් කාර්යක්ෂම වන Spacer නිර්මාණයක් සැපයීමට.