වාත්තු දාම

  • Cast Chains, Type C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    වාත්තු දාම, වර්ගය C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    වාත්තු දාම නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ වාත්තු සම්බන්ධක සහ තාප පිරියම් කරන ලද වානේ කටු භාවිතා කරමිනි. ඒවා තරමක් විශාල නිෂ්කාශන සහිතව නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් ද්‍රව්‍ය පහසුවෙන් දාම සන්ධියෙන් පිටතට යාමට ඉඩ සලසයි. වාත්තු දාම අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීම, ජලය පෙරීම, පොහොර හැසිරවීම, සීනි සැකසීම සහ අපද්‍රව්‍ය දැව ප්‍රවාහනය වැනි විවිධ යෙදුම්වල භාවිතා වේ. ඒවා ඇමුණුම් සමඟ පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය.